Het privacy beleid van de Stichting Revuu Kemisse

Stichting Revuu Kemisse hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar bestuurs- leden, medewerkers en die van andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Stichting Revuu Kemisse dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Revuu Kemisse houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

In deze privacyverklaring staat beschreven welke principes Stichting Revuu Kemisse hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven. 

Het privacy beleid omvat alle on- en offlinesystemen van Stichting Revuu Kemisse waarin persoonsgegevens voorkomen. 

De avg

Het bestuur van Stichting Revuu Kemisse is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacy beleid. Stichting Revuu Kemisse is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening

Definities

De definities, die worden genoemd in dit privacy beleid en in het privacyreglement, hebben dezelfde betekenis.

Uitgangspunten

Stichting Revuu Kemisse gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Stichting Revuu Kemisse houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Stichting Revuu Kemisse zorgt ervoor dat alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Data minimalisatie

Stichting Revuu Kemisse verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Stichting Revuu Kemisse streeft naar minimale gegevensverwerking: waar mogelijk worden minder of geen persoonlijke gegevens verwerkt. 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Stichting Revuu Kemisse gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt

Stichting Revuu Kemisse voor passende beveiliging van persoonsgegevens. 

Delen met derden

Stichting Revuu Kemisse deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen en in geval het belang van de Zittesje Revuu dit redelijkerwijs vordert. E.e.a. niet zonder toestemming van betrokkenen.

Subsidiariteit

Het principe van subsidiariteit houdt in dat Stichting Revuu Kemisse zich steeds afvraagt of de registratie van noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

Proportionaliteit

Stichting Revuu Kemisse zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de wordt beoogd.

Rechten van betrokkenen

Stichting Revuu Kemisse honoreert alle rechten van betrokkenen. 

Dit privacy beleid is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Revuu Kemisse op 29 augustus 2018.

Tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa

Tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa

Tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa

‘Hier bv een quote van
zou leuk zijn!’

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.